Våler Skole

Feb 19, 2019

Våler Skole

Lokalisering: Våler
Status: åpen internasjonal konkurranse
Arkitekt: JSTA
År: 2017

Premisser

Planområde: Eksisterende bygg ca. 2600m2, nybygg ca 4850m2
Program: Barne-, ungdoms- og kulturskole, bibliotek, idrettshall og svømmehall

Beskrivelse av konsept

-Overordnede intensjoner

  • Skape et skole- og kultur- og aktivitetssenter som oppleves som et kraftsentrum (en storstue) og et felleseie for alle kommunens innbyggere.
  • Binde de ulike programmene tett sammen slik at alle besøkende opplever anlegget som en enhet, både utvendig og innvendig.
  • Legge til rette for sambruk av arealer og stor grad av flerbruksmuligheter over tid.

-Identitet og karakter

  • Skape et forløp av funksjoner med faste volumer som sonedelende og sammenbindende identitetselementer.
  • Benytte tre i ulike former/med ulik karakter, som byggets kjennemerke. Krysslagt massivtrekonstruksjon i de synlige konstruktive elementene, panelte faste/sonedelende bygningsvolumer og bygget er kledd utvendig med trepanel.

-Form, materialbruk og forhold til omgivelsene Anleggets konseptuelle helhet gjenspeiles i rolige og enkle former, gjenkjennbare og sammenbindende bygningselementer og tre som hovedmateriale: Karakteristiske egenskaper som samspiller med landskapsformene og stedets egenart.

Anlegget er organisert i kors-form med et sentralt plassert adkomstrom, noe som gir direktekontakt med alle de ulike enhetene anlegget består av. Utgangspunktet er den eksisterende ungdomsskolen med sin aksiale organisering og hoved-adkomst i aksen mellom skole-/aktivitetshuset og det gamle rådhuset. Vi har lagt vekt på å forsterke denne hoved-aksen i Våler Sentrum, ved å aktivisere og rendyrke denne som stedets opplevelses-, kultur-, kunnskaps- og aktivitetsstreng. En oppgradering av Våler Sentrum som vil kunne forsterke stedets sentrale rolle i Kommunen.

Bruken av tre som hovedmateriale, både utvendig og innvendig, vil gi anlegget stedstilhørighet. I en eventuell videreutvikling av prosjektet vil det være sentralt å fokusere på maksimal bruk av tre innenfor akseptable budsjett- og teknologiske rammer.

Situasjonsplan

UTEAREALER

Det nye skole og aktivitetssentret er en vitamininnsprøytning i Våler Sentrum og vil innebære en betydelig oppgradering av det offentlige rom, ved at man utvikler og forsterker samspillet mellom hoveddelen av sentrum og Glomma. Å etablere en sterk tverrakse fra det gamle Rådhuset til skole-/aktivitetssentret som krysser den for bebyggelsen langs hovedveien, er et grep som kan skape en helt ny identitet for sentrum i Kommunen. Denne nye aksen med offentlige funksjoner, både ute og inne, vil kunne bli det nye samlingsområdet for alle innbyggerne i kommunen. Vi har lagt stor vekt på å skape et forløp med ulike bruksmuligheter, tilrettelagt for større eventer så vel som daglige gjøremål.

Situasjonsplan

Foyer

Vrimleareal

PETAGOGISK GREP

Elevene på de ulike trinnene skal oppleve eierskap for og trygghet i sitt område, og samtidig oppleve seg som en viktig del av den større helheten. Hele anlegget er deres mulighetsarena.

Trinnsone 1-7 består i prinsippet av store åpne rom med karakterfulle og individuelt utformede romskillende volumer (grupperom). Inndelingen i enkeltrom for undervisning, kan endres over tid og tilpasses ulike behov, uten at baseområdet skifter karakter.
Undervisningsrommene er fleksible i bruken og legger til rette for ulike pedagogiske organiseringsformer og arbeidsmåter; store og små grupperinger, individuelt arbeid og samarbeidsaktiviteter, stille aktiviteter og aktiviteter som skaper lyd. Nærheten til SFO-basen legger til rette for sambruk.
Som midtpunkt i basen ligger fellesrommet med overlys (basens hjerte).
Basen for elever med spesielle behov, ligger likeverdig plassert med de andre basene; inn mot fellesrommet.
Kommunikasjonsarealene er dynamiske rom (ikke korridorer), noe som gir soner/kroker for ikke-programmert aktivitet.

Situasjonsplan

ØVRIGE FUKSJONER

-Idrettshallen og aktivitetshuset Romprogrammet er lagt til grunn og de spesielle funksjonene har fått sin egen identitet. Bærekonstruksjon i massivtre, kledd utvendig med trepanel. Hallen er åpen mot vestibylen og delvis åpen mot adkomstplassen og mot den offentlige veien til elvebredden på sørsiden. Garderobene ligger i underetasjen med trapp og heisforbindelse som gir direkte utgang til utearealene samt egen trapp opp til hallen og galleriet. Ekstra HC-garderobe på hovedplanet.

-Bibliotek Eksisterende bibliotek rives og gir plass til nytt bibliotek over to etasjer, med interntrapp og heis med adgangskontroll. Biblioteket nyttes som et samlingsted for kunnskaps- og kulturformidling både for kommunens innbyggere og for ansatte og elever. Vi har valgt å legge kjøkken/servering til vestibylen, mens skranken for biblioteket er tenkt som informasjons- og billettsalgsted for hele anlegget.

-Kulturskolen Kulturskolen beholder de eksisterende lokalene i eksisterende bygg, og får sine nye arealer i nyetablerte rom, men har også en utvidet mulighet ved å benytte de nye grupperommene i trinnsonene, som har en form tilrettelagt for musikkutøvelse.

-Svømmehallen Svømmehallen består av to deler; bassengrommet og garderobevolumet. Bassengrommet er et åpent innglasset volum med bærekonstruksjon i krysslagt massivtrekonstruksjon, og garderobevolumet er et lukket volum, kledd utvendig med trepanel.