Skogfinsk museum

Aug 14, 2018

Skogfinsk museum

Lokalisering: Grue Finnskog
Status: konkurranse 2017,
Arkitekt:JSTA
Kostnad:
Areal: 2.540m2

Det Norske skogfinske kulturområdet ligger i den norske delen av Taigaen i Finnskogen. Selv om de finske innvandrerne slo seg ned i flere deler av grenseområdene mot Sverige, er det i denne delen av landet miljøet har vært mest omfattende og hatt størst betydning
intern-kulturelt, som berikelse av det lokale miljøet og den demografiske utviklingen.

KONSEPT OG MATERIALBRUK
De finske innvandrerne, har helt fra begynnelsen gjort seg nytte av de lokale ressursene i skogene i grenseområdene mellom Norge og Sverige.
Spesielt har barskogen spilt en viktig rolle som ressurs for bygging og oppvarming, men kanskje viktigst som forutsetning for svedjebruk for dyrking av rug/matproduksjon; det mest særegne innenfor de ulike næringene den skogfinske kulturen har utviklet i samspill med skogen.
Byggeskikken med lafting og oppvarming av røykstuer, er noen av de andre kulturelle særpregene.

Situasjonsplankart

Utstilling

Bibliotek

PLANLØSNING/VOLUMOPPBYGGING
Tomtevalget medfører at man får en hovedadkomst inn på tomta fra vest,
fra Storbergsvegen. Det mest naturlige blir da at hovedeksponeringen
av anlegget med innsyn i bygget, blir fra denne siden. Utearealer for
spesielle arrangementer og uteplasser for kafeen, får denne dermed
god ettermiddags- og kveldssol.

Funksjonene i museet er organisert i tre soner, knyttet sammen av vestibylen:
Adkomstsonen med resepsjon, kafe, butikk og bibliotekets introdel
(tidsskriftsone).
Driftsområdet med kontorer og øvrige driftsfunksjoner.
Utstilling, magasin og støttefunksjoner, utstillingsvirksomheten samt
formidlings- undervisningsarealer.
Løsningen legger til rette for enkle info- og kontrollforhold, noe som
er meget viktig i driften av et slikt anlegg. I tillegg mener vi at det er av
stor betydning at drifts- og utstillingsavdelingen har klart defi nerte og
rasjonelle soner for utøvelse av sine oppgaver.

Prinsipp

Plan

Snitt og oppriss