Selvbyggern

Jan 10, 2020

SELVBYGGERN – ANKERHAGEN HAMAR

Lokalisering: Hamar
Status: konkuranse
Arkitekt: JSTA
År: 2019

Premisser

Planområde: 13 970m2 – 17 250m2
Program: 220 – 270 Boliger fordelt på blokker og fleretasjes-hus rundt tun + fellesarealer

Perspektiv øst

Perspektiv tun

Masterplan

Intensjon

Ankerhagen som utbyggingsområde gir, etter vår oppfatning, store muligheter til å prøve ut alternative modeller for etablering av ny boligbebyggelse. Eierforhold, størrelse og naturkvaliteter gir stor grad av frihet med hensyn til gjennomføringsmodell og utforming. Vi ønsker å vise et alternativ der beboerne er langt mer involvert og eierskap er basert på opplevd tilhørighet. De fleste enheter som bygges ut i dag planlegges av investorer og entreprenører med sikte på lett salg. Leilighetsutforming, kvalitet og størrelse bestemmes ut fra markedsanalyser og forskrifter, dokumentert i detaljreguleringsplaner. I noen tilfeller i et visst samspill med aktuelle kjøpere, men det er kun i byggefelter med eneboliger at beboerne har reell innflytelse. Vi ser nå en økende interesse for beboerinnflytelse og beboerstyrt organisering av byggeprosessen. Grupper av boligsøkende organiserer seg, ofte i samspill med nyskapende arkitekter og entreprenører/utbyggere som ønsker å gi alternative botilbud.
Det er vår målsetting at dette boligkvartalet skal vise en løsning som tilrettelegges for stor grad av beboerinnflytelse og beboernes egen beslutning om grad av egeninnsats/selvbygging. Vi ønsker derfor å:

  • Skape et by-kvartal med en miks av botilbud med sikte på å gi stor grad av valgfrihet for boligsøkende med ulike ønsker og krav til standard, grad av egeninnsats og økonomisk bæreevne.
  • Legge til rette for boligsøkende med sterkt ønske om styring med hensyn til utformingen av egen bolig, samt fange opp oppussingselskerne og selvbyggerne. Gjennom dette skapes en arena for et godt «gammeldags» selvbygger- og dugnadsmiljø som start på et blomstrende sosialt bomiljø.

Snitt og fasade

Beskrivelse av konsept

-Legge til rette for eierskapsfølelse/ fellesskapsfølelse og gode naboskapsforhold. Strukturere utbyggingen med delprosjekter hvor eiere og leietakere har stor grad av innflytelse på løsninger både med hensyn til leilighetsutforming og utforming av utearealene.

-Legge til rette for egeninnsats. Tilrettelegge for selvvalgt grad av egeninnsats.

-Gi mulighet for lettere inntreden i boligmarkedet. Etablere et by-kvartal med boliger som tilpasses et tverrsnitt av boligsøkende uavhengig av økonomisk status og bakgrunn. Bygge ut i regi av et Boliglag med nonprofitt-fokus.

-Tilrettelegge for generasjonsboliger med barn, unge og eldre i fokus. Stor vekt på livsløpsstandard (langtidseiere) og grupper med kortsiktige behov (leieenheter for f.eks. asylsøkere/immigranter, ungdom i etableringsfasen og eldre med og uten behov for hjelp). Stor vekt på familieenheter og flergenerasjonsboliger.

-Tilrettelegge for gradvis utvikling av leilighetene og utomhus-områdene. Gi stor grad av valgfrihet med hensyn til planløsninger, antall rom og standard over tid, samt stor grad av medvirkning i utforming og bruk av utearealene.

-Fellesarealer. Sette av fellesarealer i alle deler av bebyggelsen. Mulige funksjoner kan være forsamlingsrom, verksteder og ungdomshus/eldreaktivitets-senter og utleie-arealer for mindre bedrifter.

Naturvev

Urbanakse

Perspektiv vest