Overvik Masterplan

Sep 6, 2017

Overvik Masterplan

Lokalisering: Trondheim
Status: parallell oppdrag
Arkitekt: JSTA i samarbeid med A-lab
År: 2014

Planområde: ca 320Daa
Program: Bolig  3 ulike utnyttelsesgrader 8, 12 og 16 boligenheter per Daa tilsvarer 168.000m2, 252.000m2 og 336.000m2
2-3 barnehager
1 skole
forretning/kontor 2000m2/15000m2

Plan for hele området

Fugleperspektiv urbanaksen

Situasjonsplan

Overvik Masterplan, situasjonsplan

Konseptuelle grunntanker

Overvik ligger mellom Ranheim sentrum/fjorden og marka, et stykke fra nærmeste kollektivknutepunkt. Med lav småbybebyggelse og rekkehus som nærmeste nabo, er det viktig å lage et prosjekt med gode offentlige uteromskvaliteter, som også kan skape nye møteplasser for de eksisterende boligene i nærmiljøet. For at Overvik tettsted skal kunne fungere godt som møtested for beboerne og nærmiljøet, er det viktig med klare overganger mellom private, halv-private, halv-offentlige og offentlig tilgjengelige uterom. Tydelige overganger, variasjon i uterom og reell offentlig tilgjengelighet oppnås ikke uten helhetlig områdeutvikling. Et overordnet plangrep vil sikre en rekke nødvendig kvaliteter for en bymessig utvikling og fortetting, og skape nærhet til både natur og det urbane for alle boligområder i nærmiljøet.


Konkurranseforslaget på tomten utgjør derfor del av et sterkt overordnet plangrep, som må sees i sammenheng med en visjon for utvikling av området som helhet. På denne måten kan transformasjon av flere individuelle tomter over tid sammen bidra til å skape et attraktivt boligområde og en bydel med sterk identitet og tilhørighet. En høy utnyttelse av tomtene forutsetter en visjon for hele området, der det store grepet skaper overordnede kvaliteter for området, uavhengig av utvikling av hvert enkelt delområde/eiendom. Det overordnede målet er å etablere gode boligområder og samtidig skape unike “naturbane” kvaliteter på Overvik.

Overvik Masterplan, bebyggelsesstruktur

Beskrivelse av konsept

-Disponering av grøntarealer For å gi gode størrelser til bebyggelsesfeltene som ramme for utvikling av boligprosjekter med gode bokvaliteter, har vi studert tilsvarende kvartalstrukturer i en rekke gamle og nye byer, og funnet størrelser som fungerer meget godt med en utnyttelse som maksimalalternativet i oppgaven fra utbygger.

-Naturbane kvaliteter For å være sikre på at vi velger det beste grepet for denne tomten, har vi sett behov for å se på hele det åpne landskapsområdet og de omkringliggende boligområdene, som et fremtidig helhetlig område. Hvilke kvaliteter og fasiliteter vil denne store bydelen etterspørre i fremtiden? Skal man etablere enda et boområde som er seg selv nok, eller skal man tilrettelegge for en mer helhetlig bydel, med funksjoner som sikrer beboerne nærhet til et eget sentralt strøk. En betingelse for dette, er å utfordre vanetenkningen med hensyn til tetthet i områder utenfor de mest bynære områdene.

-Strukturerende kvalitetsakser og internveinett En gjennomgående allmenning med Overvik torg som sentralt knutepunkt med naturaksen, føres gjennom området. Interne kjørbare gatetun binder feltene sammen på tvers av naturaksen og skaper sekvenser av ulike romdannelser.

-Felt for bebyggelse Aksene og internveiene danner felt for bebyggelse og sikrer naturkvaliteter, bykvaliteter og bokvaliteterer til alle tomtene. Inndelingen i mulige byggefelter ved hjelp av å definere byrom og naturrom, som en form for kvartalsstruktur, gir en robust og fleksibel plan.

-Robust og fleksibel plan Plangrepet gir muligheter for både høy utnyttelse, variert bebyggelse / bebyggelsesstrukturer og et mangfold av ulike typer bymessige rom og utearealer, samt valgfriheter i utvikling over tid. Hovedgrepet fungerer i forhold til landskapet, de eksisterende boligområdene og den nye bebyggelsen. Hvert byggefelt kan utvikles for seg og grepet sikrer overordnede kvaliteter til alle områdene.

Naturaksen

Bygningstypologier

Overvik Masterplan, private og halvprivate uterom

Urbanaksen

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: