Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg

Dec 4, 2017

Kunnskaps- og Kulturtorget i Kongsberg

Lokalisering: Kongsberg
Status: Innbydd konkurranse
Arkitekt: JSTA, Brendeland&Kristoffersen, OAB Office of Architecture in Barcelona
År: 2012

IDE

Arkitektkonkurransen for nytt administrasjonsbygg, bibliotek, kulturhus og høyskole er en stor mulighet for Kongsberg som by.
En ny gangbro og et storslått nytt bygg vil gi helt nye muligheter for byens innbyggere.
En god arbeidsplass, et studiested å være stolt av og en storstue for alle i byen.

Et nybygg i Hasbergtjerndalen er et viktig byplangrep for å revitalisere den historiske bykjernen på Vestsida. Tilførsel av nye program og aktiviteter med både bibliotek, høyskole, kontorer og kulturhus i ett sikrer bruk av anlegget gjennom døgnet og vil gi nytt liv på vestsida fra morgen til kveld.

Vi har ønsket å lage et prosjekt som er et vakkert og tydelig nytt offentlig bygg. Dette er et viktig bygg i byen og det skal synes. De vakre historiske omgivelsene forplikter imidlertid. Nybygg på denne tomta og med et så stort program må trå forsiktig for ikke å sprenge skalaen til den historiske bybebyggelsen. Det må tilpasses både til parklandskapet i Hasbergtjerndalen, det vakre kirketorget og til bykvadraturen.

Utomhus

ARKITEKTUR

Prosjektet innebærer en innføring av en ny skala og typologi i en inntakt historisk bystruktur.
Bygningen er også hybrid i det den består av en rekke ulike programmer med svært ulike brukere og krav til funksjonalitet.

Store bygg av denne typen er ofte “seg selv nok” Vi har imidlertid prøvd å integrere strukturen best
mulig i eksisterende situasjon. Bygningen har et stort sammensatt program som responderer på de ulike kontekstene på en aktiv måte.

HiBu
Tradisjonelle høyskolebygg har gjerne store adkomsthaller som organiserer funksjonene og gir oversikt over byggenes innhold, et torg. Kultur og kompetansesentret på Kongsberg er en annen typologi, hvor samspill mellom ulike programmer og leietakere er byggets hovedide. Vi har på bakgrunn av dette funnet det riktig å organisere høyskolen med en formell side; hovedinngang til skolens administrasjon og utadvendte funksjoner på nedre plan, vendt mot vest, og en studentside som en forlengelse av kulturhusets adkomst- og oppholdsarealer mot byen og øst.

Denne løsningen gir også god og oversiktlig adkomst til undervisningsrommene for publikum og brukere av kommunale tjenester. Løsningen vil gi oppholdsarealene i kulturdelen daglig aktivitet og store muligheter for at høyskolens og kulturhusets brukere kan berike hverandre.

En annen fordel er at det romlige forløpet vil få en mer menneskelig og stedstilpasset skala. Prosjektets storstue/torg er på tre plan, med vestibylen for kulturhuset og bibliotekene som fellesområder for kulturdelen inkludert folkebiblioteket, høyskolen og kommunen.

BIBLIOTEK OG LÆRINGSLANDSKAP
I ”Kongsberget” er det nye samlede biblioteket, sammen med kulturdelens vestibyle, hovedhenvendelsen mot byen på vestsida. Dette utgjør et Læringslandskap med flott utsikt over hele byen.

En stor åpen etasje med lette elegante trekonstruksjoner. Dette blir en storslått møteplass. Ved å samle begge bibliotekene med en felles
pause og kommunikasjonssone i midten, kan man oppnå mye av intensjonen om et kultur og kompetansesenter for byen. Et senter som
samvirker, både kulturelt og visuelt, med byens øvrige aktiviteter. Vi har lagt stor vekt på at folkebiblioteket har en lavterskelprofil, med
direkteadkomst fra samme nivå som Kirketorget.

Ved inngangen ligger serviceenheten og søkestasjoner, deretter barneavdelingen, supplert med et multimedia-/interaktivt rom. Voksen- og ungdomsavdelingen er plassert på øvre platå, noe tilbaketrukket fra hovedplanet, sammen med arealene for vitensentret, som blant annet inneholder en utendørsarena/hage. Vitensentret er plassert ”innerst” i lokalet for å gjøre dette attraksjonsstedet til et sted man besøker som del av et biblioteksbesøk. For å forsterke tilknytningen til kultursalene og byen, er kafeog tidskriftavdelingen plassert i kulturarenaens hovedvestibyle.

Den felles biblioteksloungen, som inneholder et amfi for studie og kultur-eventer, kan bli et laboratorie for læring på tvers av de
tradisjonelle skillene mellom akademia og byens øvrige befolkning.
Fagbiblioteket, tett knyttet opp mot undervisningsrommene, inneholder fire soner: servicepunkt/søkestasjoner, samlingen,
multimedia-/interaktivt rom og stille sone.

 

 

1. etasje

2. etasje

KULTURHUSET / KONGSBERG ARENA
Kulturhus med storesal og lillesal ligger på nederste plan inn mot Hasbergtjerndalen. Kulturhuset har en lobby over to plan. Hovedinngangen henvender seg mot byen, nedre lobby ut mot parken og terassene ned fra Kirketorget. Fra forplassen bak
Gamle Skauskolen kommer man inn i et kafe/lounge område. En stor flott trapp tar deg ned til nedre plan. Lobbyarealet har et stort panoramavindu inn mot kulturlandskapet og opp mot Kirketorget. Det er også mulig å ankomme lobbyen via de gamle gangstiene som starter ved paviljongen oppe på torget.

VOLUM, SKALA, HØYDER OG UTNYTTING
Forslaget baserer seg på en to etasjers “base” plassert inn i landskapet mot bakgårdene i Kirkegata. Oppå denne basen legges bibliotek og læringsfunksjoner. Høyden er således tilpasset den eksisterende bebyggelsen i Kirkegata og underordner seg kirken og Bergseminaret. Det er lagt vekt på at silhuettlinjen til taket på det nye bygget skal fremstå som en integrert del av Vestsidas bysilhuett.

Sett fra Kirketorget er således bygget en etasje og i det man beveger seg ned langs kirkegata øker volumet til to etasjer. Kommunens kontorbygg er et lite bygg i fire etasjer som er med å markere hovedinngang. Sett fra E 134 i vest er bygget i tre etasjer.

FUNKJONELLE LØSNINGER, SAMBAND MELLOM BYGNINGER
Vi har lagt vekt på et forslag som har en tydelig hovedinngang vendt mot byen, men med mulighet for flere adkomster fra alle bygningens sider. At det oppnås gevinst ved samlokalisering og sambruk er en forutsetning for at prosjektet skal lykkes.

Et kompakt hovedvolum rommer det foreslåtte programmet. Både vertikal og horisontal kommunikasjon er svært tydelig lesbare. Bruk av åpne planløsninger og god visuell kontakt med fasadene gjør det lett å orientere seg inne i bygningen.

Eldre bebyggelse kan knyttes sammen med nybygg, men for å ivareta byens skala er det også viktig at deler av den historiske bebyggelse forblir frittstående bygg, men nå i en Campus kontekst.

Forslaget viser også hvordan de eldre husene kan knyttes opp mot nybygget, for eksempel med kulvert til kjellere. Antikvariske hensyn vil være avgjørende for i hvor stor grad dette er ønskelig.

 

perspektiv Campus, fra Kirketorget

Snitt A1 og D

Illustrasjon park

Perspektiv lobby fra park

Illustrasjon campus

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: