Industrial Silence – Museum I Kristiansand

Dec 4, 2017

Industrial Silence – Museum I Kristiansand

Lokalisering: Kristiansand
Status: åpen internasjonal konkurranse
Arkitekt: JSTA , Ole Jørgen Bryn
År: 2016

Forslaget Industrial Silence´s mål og intensjoner:
Besvare de mål som er oppgitt i invitasjonen ved å:

Opprettholde siloanleggets karakter og rolle i bybildet.
Benytte eksisterende byggs karakter og materialbruk som arkitektoniske basiselement i det nye museet, både utvendig og innvendig.
Utvikle silodelen til byggets hjerte; all publikumslogistikk og utstillingsintroduksjon.
Utvikle området til en bymessig klar, oversiktlig og lett lesbar kulturarena.
Utnytte mest mulig av eksisterende bygningsmasse til programarealer og gi museet en egenkarakter i tråd med dagens typologi.
Gi Kulturskolen en sentral rolle i samspill med Museet.

Å bevare ved å rive
I utgangspunktet kan det virke som en meget krevende oppgave å omskape en så bruksspesialisert bygningsmasse til nye funksjoner. Vår strategi er å bevare ved å rive. Bevare karakter og form, og gjøre ett enkelt stort inngrep.
Vi har valgt å bevare hele den eksisterende bygningsmassen og benyttet denne til programarealer. Silodelen beholder i sin helhet den ytre formen og får et tilbygg på østsiden. Det indre av silobygget omskapes til utstillingsarealer ved å rive midtdelen og oppføre et nytt bygg innenfor eksisterende ytterskall.
Tilbygget på østsiden inneholder utstillingsarealer med plass for etasjevise magasiner, samt hoveddelen av administrasjon og driftsfunksjoner.

 

Situasjonsplan

Logistikk og strategi for ombygging

Plan 1. etasje og messanin

Inngang

Å gå inn i et vitalisert ikon.
Hovedadkomsten til museet er fra kaia, gjennom de eksisterende åpningene, inn til et forrom som uttrykker byggets bygningsmessige historie. I dette 2 etasjes høye rommet oppleves røffheten i industrianlegget, med sine karakteristiske betongkonstruksjoner og sin enkle form. Publikumsservicefunksjonene; kafe og butikk, oppleves som sideskip i denne helt åpne etasjen.
Kontrasten mellom det røffe industrielle rommet, og kafeens og butikkens moderne inventar, understreker byggets transformasjon.

Å fortsette inn i silodelen, og oppleve det 6 etasjes høye museet.

Silovolumet er, og oppleves som, hjertet i anlegget. På alle plan kan de nye rommene, begrenset av hele og halve siloformer, introdusere utstillingene i de to sidefløyene; eksisterende frontbygning mot vest og tilbygget mot øst. Disse sentralrommene vil få en meget sterk karakter i en kombinasjon av eksisterende og ny form og materialbruk. Utstillingsarealene i de to sidefløyene vil få en ulik rom og materialopplevelse; de røffe rommene i frontbygget og de presise rommene i tilbygget. Felles for begge fløyene er yttersiden av siloene, som gir rommene stedlig identitet.

Intensjoner og overordnet grep.
I tillegg til betraktningene under pkt. Å bevare ved å rive:
Beslutningen om maksimal utnyttelse av silovolumet til programarealer og ønsket om å gi museet en egenkarakter knyttet til siloanleggets vertikalitet, har gitt et fleretasjes museum.
Vi mener at dette er den beste måten å ta vare på og utvikle siloanlegget til et særegent museum og har organisert bygget for å gi maksimal fleksibilitet for utstillingsarealene innenfor dette konseptet. Den viste organiseringen av funksjoner i tilbygget er et prinsipp. Forslaget er robust med hensyn til videre bearbeiding. Hele etasjer kan nyttes til utstilling ved å omfordele arealbruken og størrelsen kan justeres uten at konseptet endrer karakter.
Den viste løsningen gir plass for at Kulturskolebygget, i samspill med Museet, får plass innenfor det nye kvartalet. Kulturskolen kan realiseres som eget bygg når forholdene ligger til rette, uten å påvirke realiseringen av Museet.

Plan, 2. og 3. etasje

Foyer

Vestfasade og lengdesnitt

Ny utstilling

Nordfasade og tverrsnitt

Langmannsholmen

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: