Harald Hårfagres gate

Jan 10, 2020

Harald Hårfagres gate

Lokalisering: Trondheim
Status: under bygging
Arkitekt: JSTA
År: 2016-2020

Premisser

Areal: ca 4800m2
Program: Bolig

Terrasse (illustrasjon:rift.no)

Fugleperspektiv (illustrasjon:rift.no)

Konseptuelle grunntanker

Boligbebyggelsen består av tre nordvestvendte bygningskropper. Mot Ladeparken er disse terrassert. På sørvestsiden mot Harald Hårfagres gate er bebyggelsen utformet som et samlende volum i en bymessig preget struktur med to store adkomstportaler i to etasjer mellom blokkene. Volummessig utforming danner et hierarki av uterom, og portalene bidrar til å skape visuell kontakt mellom felles uteområder og de offentlige trafikkområdene. Denne utformingen bidrar også til å skape gode lydforhold i et støyutsatt område. Bebyggelsen er planlagt med 58 leiligheter med felles innvendig heis og trapperom med direkte adkomst til boenheter i hver bygning. I 1. etasje etableres en del ett- og toromsleiligheter med direkte adkomst.
Utearealene består av tre rom som alle er koblet sammen med en gangvei.  Mellom byggene er det lekearealer for de mindre barna. I tillegg er det møbleringssoner med en fast sittebenk og mulighet for møblering med løse møbler.  Oppholdsarealene er orientert slik at de ikke skal komme i konflikt med inngangspartiene og private terrasser. Belegget består av asfalt mellom byggene med avvikende belegg i møbleringssonene. Mot Håkon den 7 gate etableres det et gårdsrom som avgrenses med en støyvoll i naturstein og glass.  Denne støyvollen vil fungere som et amfi med integrerte trebenker. Midt i gårdsrommet er det tenkt etablert en skulptur av flere stålelement inspirert av treklyngen som stod på omtrent samme plass tidligere. Under skulpturen er det fallunderlag slik at deler av skulpturen kan benyttes til klatring.

Plan

Perspektiv fra park (illustrasjon:rift.no)