DOKKHOLM1

Jan 20, 2020

DOKKHOLM1

Lokalisering: Oslo
Status: konkurranse
Arkitekt: JSTA i samarbeid Finn Håkonsen, TegnearkAS, COX
År: 2019

Premisser

Program: Museum for fotokunst

Situasjonsplan

Underetasje

Intensjon og overordnet grep

Den overordnete intensjon med prosjektforslaget er, samtidig med å skape et attraktivt «Fotografihus» på Sukkerbiten, å etablere et byrom i Oslo som har en nær og aktiv tilknytning til sjøen og fjordlandskapet. Rundt indre Oslofjord ligger vannspeilet generelt mellom 2- 3 meter under omgivende brygger, kaier og promenader. I dette prosjektet vil man kunne komme helt nært vannflaten året rundt og man vil samtidig kunne se og oppleve byen og fjorden fra dette perspektivet. Sammen med Operastranden som bygges parallelt, vil de to steder på hver sin måte, knytte byen tettere til fjorden. Byrommet på Dokkholm1 vil være offentlig og ha permanente aktiviteter for Oslos befolkning samt besøkende til byen. På denne måten vil prosjektet med sin enestående sentrale plassering i Oslo Havn kunne bidra til aktivisering, utvikling og modernisering av byens forhold til sjøen.
Det overordnede grepet er å benytte prinsippet om «flytedokken» til bygging av Fotografihuset og prinsippet om «flytebrygge» til bygging av «bygolvet» på plassen rundt. Flytedokken som konstruksjon er historisk sett ikke fremmed på dette stedet. Nylands Mekaniske Verksted hadde sine aktiviteter her i perioden 1857 – 1972. Fra 1957 lå det to store flytedokker der hvor tomten i dag er regulert til Fotografihuset. Med ønske om å knytte stedet til dette historiske spor, har prosjektutviklingen bestått av undersøkelse og utvikling av flytebryggenes konstruksjon som metafor til et moderne museumsbygg. En høy utnyttelse av tomtene forutsetter en visjon for hele området, der det store grepet skaper overordnede kvaliteter for området, uavhengig av utvikling av hvert enkelt delområde/eiendom. Gjennom anvendelse utelukkende av flytende konstruksjoner unngås komplikasjoner ved å bygge på Sukkerbitens kompliserte og grunnforhold.

Tverrsnitt