Bodø Rådhus

Jan 2, 2018

Bodø Rådhus

Lokalisering: Bodø Save & Exit
Status: Konkurranse
Arkitekt: JSTA
År: 2013

OPPLEVELSE AV STEDET

Bodø Rådhus har en klar og meget synlig plassering innenfor bystrukturen. Er synlig i viktige siktakser, og forholder seg godt til byens topografi.

Tårnet fremstår som anleggets fyrtårn, noe som det er viktig å opprettholde, ikke minst fordi det er en tradisjonsbærer i bybildet. Rådhusbygget, har med sin klare form og sin rolle som fondvegg i Rådhusparken, en meget viktig plass i opplevelsen av kommunen som den viktigste profane institusjonen i byen. Bygget er «passe formelt» i sin karakter, og viser myndighetene som folkelig og demokratisk, men med autoritet.

Rådhuset og Banken fremstår som rolige og velproporsjonerte byggverk. De representerer etterkrigsarkitekturens nøkternhet på en utmerket måte.

 

 

Illustrasjon fra sør

Illustrasjon kontor

PROSJEKTET
Rådhusets vestfløy inkludert tårnet, og Banken, ombygges innvendig i noen grad, men beholder sin ytre karakter uendret.

Rådhusets østfløy endres med forsiktighet mot parkrommet. Det etableres ny inngang, og inngår i det nye store arbeidsgulvet sammen med nybygget. Dette gir store sammenhengende arbeidsområder for de ulike enhetene.

Som sentralt fokus i sammenstillingen av nytt og gammelt, ligger gårdsrommet med sin karakteristiske form og konstruksjon. Dette gårdsrommet vil bli det indre visuelle fokus for arbeidsplassene og for brukerne av kommunens tjenester.

Servicetorget plasseres på et nytt hovedplan som ligger med bakkekontakt mot tilliggende gateløp, og vil dermed annonsere seg mot brukerne av disse byrommene. Dersom de mest besøkte enhetene; byggesak og byplan, plasseres på dette planet, kan de også synliggjøre sine oppgaver og skape økt interesse for utviklingen av byen.

Vi har i utviklingen av prosjektet analysert brukbarhet og romkarakter i de eksisterende byggene, og kommet frem til at det er gode grunner for at kantinen plasseres i banksalen. Plasseringen gir langt bedre tilgjengelig for flerbruk på dag- og kveldstid, verdsetter banksalens karakter, og gir utearealer i samspill med byrommet. Løsningen er driftsmessig rasjonell, og bruksmessig gunstig, og det kan etableres en kafe, med fellesbruk av kjøkkenet, som venteområde for brukerne av servicetorget. Utformingen av 4. etasje, med hensyn til karakter og kvalitet, gir en alternativ plassering på dette planet fullt mulig, dersom man øker rømningskapasiteten.

Situasjonsplan

HOVEDORGANISERING

Prosjektet er bygd opp med en sonedeling hvor Rådhusets vestfløy og Banken ligger som egne enheter på den ene siden av hovedkommunikasjonsåren. Rådhusets østfløy og nybygget, utgjør ett stort sammenhengende arbeidsgulv på den andre siden. Det nye arbeidsgulvet, ligger med et stort, spesielt utformet gårdsrom som hjertet/det sentrale fokuset. Alle møtepunktene mellom kommunens tjenesteytere og brukerne, ligger plassert inn mot denne nye aksen. Det samme gjør alle utadrettede fellesfunksjoner.

Plan 4. etasje

KARAKTER OG MATERIALBRUK
Vi har lagt vekt på at det nye Rådhuset presenterer seg på en verdig måte som del av byens bygnings- og reguleringshistorie, og at det skapes ny oppmerksomhet omkring kommunen som fremtidsrettet og nyskapende.

Ved å vektlegge et rolig og tilpasset ytre uttrykk, og en spennende indre opplevelse, vil prosjektet både respektere Bodøs bygningsmessige historie og etablerer en nyskapende arena for byens innbyggere og de ansatte.

Fasadematerialene på Rådhuset og Banken (puss og steinplater) vil sammen med nybyggets keramikkspiler med et fargespill i ulike okertoner, samspille på en rolig måte. Det indre gårdsrommet og taket over 4. etasje, med sin treverkskonstruksjon, kontrasterer og gir varme til arbeidsarealene.

Snitt